Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ
1 นางสาวปรีชญา          เกลี้ยงสง 01  
2 นางสาวกุศลิน            คงฉาง 02  
3 นางสาวโสรญา           เทพธานี 03  
4 นางสาววิภาวี             ทองเอียด 04  
5 นายจีระยุทธ              จัดณรงค์ 05  
6 นางนันทนา                สมาธิ 06  
7 นางสาวลัดดาวัลย์        โชติกมาศ 07  
8 นางสาวจริญญา           ฝันนิมิตร 08  
9 นางสาวจุไรรัตน์           จาวิสูตร 09  
10 นางชฎารัตน์               อ่อนพูล 10  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  สังกัดกองช่าง
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ
1 นายวุฒิชัย            เซียตุด 01  
วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง   
 
วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2561    
  1. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)                 เวลา 10.00 – 11.00  น
    สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)    เวลา 11.00 – 12.00 น.
    สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ
   1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                  เวลา 14.00 - 15.00 น.
   2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                                        เวลา 15.00  เป็นต้นไป
หมายเหตุ : เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
ประกาศ
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561