Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560
          องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง  รายงานผลการดำเนินการโครงการ  กิจกรรม  หรือมาตรการต่าง  ๆ  ตามแผนการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปี  2560  ดังนี้
          1. จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ได้ทราบและถือปฏิบัติตามแผน
          2. จัดโครงการ/กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม
          3. จัดโครงการ/กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ทั่วถึง
          4. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
          5. โครงการส่งเสริมอาชีพและดำเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          6. โครงการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชน
          7. กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
          8. โครงการจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
          9. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายท้องถิ่นและระเบียบที่เกียวข้อง แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2560