Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เรื่อง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
****************

          องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง  ได้สำรวจและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประจำปี  2560  ขอยกย่องบุคคลผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตามรายชื่อดังนี้
          1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  แสวง  ภูศิริ   ปราชญ์ด้านเกษตร  (พืช)
          2.  นายช่วย  ชุมสม                               ปราชญ์ด้านการจักสานจากไม้ไผ่  เครื่องมือหาปลา  เช่น  ข้อง
          3.  นายเจน  ชัยเพชร                             ปราชญ์ด้านการจักสานจากไม้ไผ่  เครื่องมือหาปลา 
          4.  นายสมปอง  ยอดเพชร                      ปราชญ์ด้านการเกษตร  (เศรษฐกิจพอเพียง) 
          5.  นางพิมพ์  แก้วยอด                           ปราชญ์ด้านการทำขนมไทย  และขนมพื้นบ้าน
          6.  นายกิจจา  ชัยเพชร                           ปราชญ์ด้านการจักสานจากไม้ไผ่
          7.  นางพิมพ์  ทองโอ                              ปราชญ์ด้านการร้อยลูกปัดทำชุดมโนราห์  รำมโนราห์
          8.  นายจัง  สังฆรักษ์                              ปราชญ์ด้านครูสอนการรำมโนราห์  ร้อยลูกปัดทำชุดมโนราห์
          9.  นายพิชัย  มีสี                                   ปราชญ์ด้านการเล่นดนตรีไทย  ตีกลองยาว  แกะสลักไม้
          10.  นางแช้ม  สัจบุตร                             ปราชญ์ด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี
          11.  นายไล่  เพ่งพิศ                               ปราชญ์ด้านกระต่ายขูดมะพร้าว  ไม้กวาดดอกหญ้า
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
        ประกาศ  ณ  วันที่  25  กรกฏาคม  พ.ศ.2560
 
(นางสาววิจิตรรัตน์  มีเสียง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2560