Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลช่อง

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 
 หมู่ที่ 1

บ้านช่อง
 หมู่ที่ 2

บ้านห้วยลึก
 หมู่ที่ 3

บ้านหนักไทร
   หมู่ที่ 4

บ้านไสขนุน
 หมู่ที่ 5

บ้านกรงไหน
 หมู่ที่ 6

บ้านทุ่งใหญ่
 หมู่ที่ 7

บ้านไสท้อน

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 

     จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,687 คน ชาย 2,307 คน หญิง 2,380 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 146 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 1,324 ครัวเรือน
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านช่อง 206 329 324 653
2 บ้านห้วยลึก 224 387 391 778
3 บ้านหนักไทร 243 383 412 795
4 บ้านไสขนุน 165 296 315 611
5 บ้านกรงไหน 238 482 459 641
6 บ้านทุ่งใหญ่ 118 216 242 458
7 บ้านไสท้อน 130 214 237 451
รวม 1,324 2,307 2,380 4,687

ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอนาโยง ณ เดือน เมษายน 2553

ถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  3  แห่ง
- ศาลเจ้า  จำนวน  1  แห่ง
- สถานปฏิบัติธรรม  จำนวน  1  แห่ง 


การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  7  แห่ง


สาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  -  แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่ทำการตำรวจชุมชน  จำนวน  1  แห่ง
- ที่พักสายตรวจ  จำนวน  1  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th